Szkoła

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W RZEPCZYNIE

Szkoła

Wychowankowie uczą się w Niepublicznej Salezjańskiej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rzepczynie. Jest to szkoła, jak każda inna, kończy się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Uczniowie mogą kontynuować naukę w Salezjańskiej Szkole Branżowej I Stopnia, zdobywając zawód kucharza. Sale lekcyjne są świetnie wyposażone, w każdej znajduje się tablica multimedialna, tablice edukacyjne, pomoce naukowe. Praktyczna nauka zawodu odbywa się również na terenie ośrodka. W momencie rozpoczęcia nauki uczniowie otrzymują podręczniki, zeszyty i przybory powinni przywieźć ze sobą.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

W szkole wychowankowie objęci są pomocą psychologiczno- pedagogiczną:

 1. Pedagog prowadzi:

– zajęcia z zakresu indywidualnej i grupowej terapii (udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,trudności powstające na tle konfliktów rodzinnych,udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży),

zajęcia przeciwdziałaniu agresji prowadzone we  współpracy z psychologiem, terapeutą uzależnień, socjoteraspeutą, pielęgniarką szkolną,

 zajęcia aktywizujące do wyboru szkoły i zawodu , diagnoza predyspozycji pod kątem zainteresowań i umiejętności zawodowych,

diagnozy pedagogiczne,

 działania propagujące zdrowy styl życia, profilaktyczne dotyczące uzależnień,

 udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.

 1. Psycholog  prowadzi:

– zajęcia  z zakresu : Treningi zastępowania agresji indywidualnie i grupowo,

program profilaktyczny ,,Bez pięści” – zajęcia dotyczące identyfikacji i kontroli emocji,

 terapię zaburzeń lękowych i depresyjnych,

 zajęcia rozwijające komunikację interpersonalną, asertywność, myślenie twórcze,

diagnoza predyspozycji osobowościowych pod kontem wyboru zawodu – realizowane we współpracy z pedagogiem szkolnym,

zajęcia rozwijające poczucie wartości .

 1. Terapeuta uzależnień zajmuje się:

– profilaktyką i terapią uzależnień (rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb bio-psycho-społecznych uczniów),

-planowaniem indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania ucznia,

– organizowaniem działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej.

 1. Pedagog społeczny odpowiada za proces usamodzielnienia chłopców, pełni opiekę podczas wizyt lekarskich i hospitalizacji oraz badań w poradniach, sprawach sądowych, ma kontakt z instytucjami wspierającymi rodzinę, towarzyszy wychowankom w rozprawach sądowych.
 2. Zajęcia rewalidacyjne

Celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych i osobowościowych ucznia, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w życiu. Oznacza przywrócenie możliwie pełnej i samodzielnej sprawności funkcjonowania w środowisku,kierunki oddziaływań rewalidacyjnych to:

 • dynamizowanie rozwoju,
 • kompensowanie czyli wyrównywanie przez zastępowanie,
 • korygowanie zaburzonych funkcji, defektów i zniekształceń,
 • optymalne usprawnianie, rozwijanie tych funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone.
 1. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z przedmiotów

Przeprowadzane w mniejszych grupach zajęcia, które gwarantują wyrównywanie braków, powtarzanie i utrwalanie wiadomości. Zajęcia takie organizowane są dla uczniów, mających opóźnienia w opanowaniu programów przedmiotów wynikających z podstawy programowej.

Szkoła oferuje dodatkowe przedmioty w siatce godzin:

 • Kultura prawna – uczniowie poznają najważniejsze prawa i obowiązki obywatelskie oraz prawa i obowiązki ucznia, omawiają zagrożenia współczesnego świata, poznają nowe kultury na świecie, uczą się jak wypełniać  wnioski o wydanie dowodu osobistego, paszportu, itp. Zajęcia obejmują również tematykę zajęć z kultury osobistej (wdrażanie uczniów do kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach społecznych, eliminowanie wulgarnego zachowania uczniów).
 • Socjoterapia– zajęcia są ukierunkowane na zmniejszanie lub eliminowanie poziomu zaburzeń zachowania u młodzieży, jest formą pomocy adresowaną do młodzieży borykającej się z trudnościami życiowymi, problemami w zachowaniu, nadpobudliwością, zahamowaniem, agresją, niską samooceną, nieśmiałością. Umożliwiamy odreagowanie napięć emocjonalnych poprzez różnorodne formy aktywności, przy wykorzystaniu chusty animacyjnej, zajęcia relaksacyjne, wyciszające, pozwalające na uzyskanie odprężenia psychicznego.
 • Doradztwo zawodowe– zajęcia mają na celu zdiagnozowanie słabych i mocnych stron młodego człowieka, pomoc w określeniu potencjału ucznia– czyli m.in. zainteresowań, umiejętności czy osobowości zawodowej i na ich podstawie wskazanie potencjalnej szkoły, zawodów, w których uczeń mógłby najpełniej rozwijać swoje możliwości.
Skip to content