Biuletyn Informacji Publicznej

WAŻNE INFORMACJE

Biuletyn Informacji Publicznej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Jana Pawła II w Rzepczynie

Adres
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Jana Pawła II w Rzepczynie
Rzepczyno 34, 78-316 Brzeżno
NIP: 672-203-11-02
REGON: 383311921
numer konta bankowego BGŻ PNB Paribas:
PL 2716 0010 8418 4472 8830 0000 02
Telefon kontaktowy
sekretariat tel/fax – 94 364-23-16
pokój wychowawców – 94 364-26-63
księgowość – 94 364-23-16 wew.105
pedagog socjalny – 94 364-23-16 wew.103


Kierownictwo
Dyrektor - ks. Artur Dylewski SDB
Kierownik Internatu - mgr Bartosz Witkowski
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej - mgr Lilia Łęska
Wicedyrektor Szkoły Branżowej - mgr Marcelina Kieruzel

Deklaracja dostępności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Jana Pawła II w Rzepczynie

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Jana Pawła II w Rzepczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Jana Pawła II w Rzepczynie.

Data publikacji strony internetowej: 2015-06-10. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-15.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

– brak etykiety identyfikującej cel kontrolki formularza, – elementy graficzne nie posiadają opisu alternatywnego (alt), – brak wpisów „title” w linkach, – utrudnione nawigowanie po stronie bez użycia myszy, – występowanie pustych linków, – brak informacji przy załącznikach (opis, format, wielkość).

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-08-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Raport z wynikami przeglądu dostępności: Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Kompatybilność i skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, takie jak zmiana wielkości czcionki i zmiana kontrastu. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyr. Ks. Artur Dylewski, mow@mow-rzepczyno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: (94) 364-23-16. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Jana Pawła II w Rzepczynie znajduje się pod adresem Rzepczyno 34, 78-316 Brzeżno. Jest to obiekt zabytkowy podlegający pod nadzór Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Do wejścia głównego prowadzą schody z poręczą. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Drzwi wejściowe są zamknięte na klucz. Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek. Parking ogólnodostępny znajduje się w wyznaczonym miejscu i nie ma miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Osoby niepełnosprawne do budynku mogą dostać się wejściem bocznym, komunikując swoje przybycie domofonem połączonym z sekretariatem. Powiadomiony pracownik MOW zobowiązany jest do pomocy w dostaniu się Interesanta do budynku Ośrodka. W budynku czterokondygnacyjnym nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. W budynku brak pętli indukcyjnych. W budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Osoby niesłyszące i niedosłyszące mogą, po wcześniejszym umówieniu się, skorzystać z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Plan działania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Jana Pawła II w Rzepczynie na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2025

– Oznaczenie schodów taśmą kontrastową. – Wyznaczenie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. – Zamontowanie podjazdu umożliwiającego dostanie się do budynku osobom niepełnosprawnych. – Zamontowanie tablicy informacyjnej przy wejściu do budynku i ułatwiającej przemieszczanie się po budynku. – Zamontowanie oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.Data uaktualnienia: 29.11.2021
Redaktor: Artur Dylewski
Skip to content