Polityka ochrony dzieci i młodzieży

 

PROCEDURA INTERWENCJI W PRZYPADKU ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH I INNYCH ZDARZEŃ ZAGRAŻAJĄCYCH ZDROWIU LUB ŻYCIU WYCHOWANKÓW

 

 • 1. Zasady ogólne interwencji

 

 1. Celem procedur interwencji jest zapewnienie bezpieczeństwa przebywającym w ośrodku wychowankom oraz ujednolicenie postępowania personelu. 
 2. Procedury określają:
 3. zasady współpracy pomiędzy personelem, służbami i instytucjami działającymi na rzecz ochrony dzieci; 
 4. zasady działań interwencyjnych i dokumentowania zdarzeń nadzwyczajnych definiowanych na podstawie katalogu wydarzeń nadzwyczajnych określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2022 r.
  o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700 ze zm.)
 5. zasady działań interwencyjnych i dokumentowania zdarzeń zagrażających zdrowiu lub życiu dziecka nieujętych w katalogu wydarzeń nadzwyczajnych określonych powyższą ustawą, w przypadku których obowiązują wewnętrzne procedury interwencji.
 6. Osobami odpowiedzialnymi za stosowanie procedur są wszyscy członkowie personelu, w tym szczególnie: dyrektor ośrodka, wychowawca dyżurny i wychowawca/nauczyciel lub inny pracownik pedagogiczny sprawujący opiekę nad danym wychowankiem, zgodnie z regulaminem pełnienia
  i przekazywania dyżurów, wyznaczona osoba odpowiedzialna za ochronę dziecka/zastępca oraz osoba odpowiedzialna za udzielanie wsparcia dziecku. 
 • 2. System raportowania zdarzeń

 

 1. Informacje o zaistniałych zdarzeniach są zgłaszane na bieżąco za pomocą wewnętrznego teleinformatycznego systemu raportowania przyjętego w ośrodku. 
 2. Za wpisanie informacji odpowiada osoba, która powzięła informację o danym zdarzeniu. Nieudokumentowanie powyższych zdarzeń jest istotnym naruszeniem obowiązków pracowniczych. 
 3. Informacja o zdarzeniach przesyłana jest do kierownictwa ośrodka, do wiadomości osoby odpowiedzialnej za ochronę dzieci. W przypadku podejrzenia krzywdzenia przez kierownictwo ośrodka, informacja przesyłana jest wyłącznie do osoby odpowiedzialnej za ochronę dzieci.
 4. Dyrektor ośrodka, na podstawie przesłanej informacji, decyduje o dalszych działaniach w celu wyjaśnienia zdarzenia:
 5. kwalifikacji zdarzenia jako nadzwyczajnego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r.
  o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700 ze zm.).  
 6. kwalifikacji zdarzenia jako zagrażającego zdrowiu lub życiu dziecka, nieujętego w katalogu zdarzeń nadzwyczajnych, w przypadku których obowiązują wewnętrzne procedury interwencji.
 7. W zależności od decyzji kwalifikacyjnej dyrektora ośrodka, obowiązuje postępowanie opisane w dalszej części procedur interwencji.
 8. Osoba odpowiedzialna za ochronę dziecka/zastępca prowadzi rejestry zdarzeń nadzwyczajnych i zagrażających zdrowiu lub życiu dziecka, określonych według ustalonego w ośrodku wzoru i przygotowuje okresowe raporty dla kierownictwa ośrodka. 
 9. W sytuacji braku kontaktu z dyrektorem lub konieczności natychmiastowego zastosowania procedur, decyzje w ramach procedury podejmuje wychowawca/nauczyciel dyżurny.
 10. O wszystkich wydarzeniach są niezwłocznie informowani opiekunowie wychowanków oraz zgodnie z przepisami szczegółowymi – sąd rodzinny i Policja. 
 11. Ośrodek prowadzi systematyczne badania wychowanków i ich opiekunów odnośnie poziomu bezpieczeństwa oraz dokonuje nie rzadziej niż dwa razy w roku analizy realizacji Procedur.

3. Rodzaje zdarzeń nadzwyczajnych

 

 1. Zdarzenia nadzwyczajne są określone w art. 87 ust.12 Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Obejmują:
 2. a) bunt wychowanka, 
 3. b) ucieczkę wychowanka z terenu ośrodka, 
 4. c) ucieczkę wychowanka spoza ośrodka, 
 5. d) pobicie wychowanka, 
 6. e) pobicie pracownika ośrodka lub innej osoby przez wychowanka, 
 7. f) bójkę z udziałem wychowanka,
 8. g) pożar, katastrofę lub klęskę żywiołową, 
 9. h) zamach terrorystyczny lub napaść na ośrodek, 
 10. i) autoagresję wychowanka powodującą konieczność hospitalizacji lub udzielenia specjalistycznej pomocy medycznej, 
 11. j) samobójstwo wychowanka albo usiłowanie jego dokonania,
 12. k) śmierć wychowanka,
 13. l) śmierć pracownika lub innej osoby na terenie ośrodka, 
 14. m) użycie przez wychowanka substancji psychoaktywnej, 
 15. n) zgwałcenie wychowanka lub inny czyn noszący znamiona przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności z udziałem wychowanka, 
 16. o) znęcanie się nad wychowankiem; 
 17. Zasady rejestrowania i zgłaszania wydarzeń nadzwyczajnych określa ustawa i rozporządzenia. 
 18. O zdarzeniach nadzwyczajnych są informowane instytucje sprawujące nadzór nad ośrodkiem zgodnie z przepisami szczegółowymi.
 • 4. Ogólna procedura reagowania w przypadku wydarzeń nadzwyczajnych

 

 1. Wychowawca dyżurny podejmuje wszelkie działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom, a szczególnie zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom skrzywdzonym, w tym koordynuje zadania wszystkich osób będących na dyżurze. 
 2. Wychowawca/nauczyciel lub inny pracownik pedagogiczny informuje niezwłocznie telefonicznie dyrektora Ośrodka, oraz o ile jest to wymagane, po konsultacji z dyrektorem, inne służby.
 3. Członek personelu pracujący z dzieckiem skrzywdzonym zobowiązany jest do udzielenia pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź w przypadku, kiedy dziecko doznało poważnych obrażeń do zapewnienia adekwatnej do sytuacji opieki medycznej. 
 4. Wychowawca dyżurny w szczególnych wypadkach (jeśli dotyczy) jest zobowiązany zabezpieczyć miejsce zdarzenia do czasu przyjazdu Policji. 
 5. W sytuacji, gdy sprawcą jest wychowanek i jest on agresywny, zagraża zdrowiu swojemu lub innych wychowanków, osoba pracująca z wychowankiem ma obowiązek go odizolować oraz na bieżąco monitorować jego zachowanie. 
 6. Osoba pracująca z wychowankiem przesyła niezwłocznie informację do dyrektora ośrodka
  i osoby odpowiedzialnej za ochronę dziecka za pomocą wewnętrznego systemu raportowania przyjętego w ośrodku. 
 7. Na podstawie przesłanej informacji dyrektor ośrodka podejmuje niezwłocznie decyzję
  o kwalifikacji wydarzenia i wypełnia dalsze czynności zależnie od kwalifikacji wydarzenia.
 8. Sporządza się plan pomocy dziecku skrzywdzonemu zwany „Planem wsparcia”.

5. SZCZEGÓŁOWE PROCEDURY W PRZYPADKU WYBRANYCH WYDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH, KTÓRYCH NIE WYCZERPUJE OGÓLNA PROCEDURA REAGOWANIA

 

 1. PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU ZBIOROWEJ LUB INDYWIDUALNEJ UCIECZKI
 1. W przypadku stwierdzenia ucieczki, samowolnego oddalenia się z placówki osoba pracująca
  z daną wychowankiem/wychowankami informuje o tym fakcie dyrektora i niezwłocznie przesyła informację za pomocą wewnętrznego systemu raportowania, w tym do wiadomości osoby odpowiedzialnej za ochronę dzieci.  
 2. Osoba pracująca z daną wychowankiem informuje telefonicznie Komendę Powiatową Policji
  w Świdwinie oraz odpowiednią względem miejsca zamieszkania wychowanka, a następnie przesyła faksem protokół powiadomienia o ucieczce [Ośrodek jest zobowiązany do przygotowania wzoru protokołu powiadomienia o ucieczce i dołączenia go do dokumentu Polityka ochrony dzieci]. 
 3. W przypadku doprowadzenia wychowanka do ośrodka, osoba pracująca z daną wychowankiem sprawdza ogólny stan zdrowia wychowanki i podejmuje decyzję o ewentualnym doprowadzeniu nieletniej do lekarza i/lub ewentualnym przeniesieniu do sali chorych.
 4. Osoba odpowiedzialna za ochronę dziecka rejestruje wydarzenie zgodnie z przepisami szczegółowymi dotyczącymi wydarzeń nadzwyczajnych.
 1. PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WYDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH – UŻYCIE PRZEZ NIELETNIĄ SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNEJ 

Obejmuje: spożywanie alkoholu na terenie ośrodka lub przybycie do ośrodka pod wpływem alkoholu; spożywanie substancji chemicznych innych niż alkohol, w tym lekarstw w celu wprowadzenia się
w stan odurzenia lub przybycie w tym stanie do ośrodka.  

 1. W przypadku stwierdzenia zachowania wskazującego na możliwość spożycia alkoholu lub substancji odurzających, osoba pracująca z danym wychowankiem przeprowadza z nią rozmowę.
  W przypadku potwierdzenia powyższego faktu na podstawie wywiadu lub obserwacji, powiadamia
  o tym fakcie dyrektora i niezwłocznie przesyła informację za pomocą wewnętrznego systemu raportowania przyjętego w ośrodku.  
 2. W zależności od stanu zdrowia i zachowania wychowanek pozostaje w pokoju, jest umieszczany
  w Sali chorych lub udzielana jest jemu adekwatna pomoc przedmedyczna bądź medyczna.  Szczegółowe procedury są określone w rozporządzeniu w sprawie przeprowadzania badań na obecność substancji psychoaktywnej w organizmie nieletniego (Dz. U. rok 2022 poz. 2028)
 3. Gdy wychowanek jest agresywny bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób, osoba pracująca z danym wychowankiem może podjąć – po konsultacji z dyrektorem – decyzję o wezwaniu Policji.
 4. Osoba pracująca z danym wychowankiem na bieżąco kontroluje stan zdrowia wychowanka i jego zachowanie.

W PRZYPADKU, GDY WYCHOWAWCA/ NAUCZYCIEL ZNAJDUJE NA TERENIE PLACÓWKI SUBSTANCJĘ PRZYPOMINAJĄCĄ WYGLĄDEM NARKOTYK POWINIEN PODJĄĆ NASTĘPUJĄCE KROKI: 

 1. Wychowawca/nauczyciel, zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu Policji.
 2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora i w uzgodnieniu z nim wzywa Policję oraz niezwłocznie przesyła informację za pomocą wewnętrznego systemu raportowania. 
 3. Po ewentualnym przyjeździe Policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję oraz informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

6. Zdarzenia zagrażające zdrowiu lub życiu dziecka, w tym nieobjęte wykazem zdarzeń nadzwyczajnych

 

 1. Ośrodek podejmuje działania interwencyjne w każdym przypadku krzywdzenia dziecka, nawet jeśli nie mieści się on w katalogu zdarzeń nadzwyczajnych (przypadki te dalej będą nazywane zdarzeniami zagrażającymi zdrowiu lub życiu dziecka). 
 2. W zależności od osoby sprawcy krzywdzenia wyróżnia się:
 3. a)  zgłoszenie lub podejrzenie krzywdzenia rówieśniczego, jeśli podejrzewanym sprawcą jest wychowanek;
 4. b) zgłoszenie lub podejrzenie krzywdzenia wychowanka ze strony opiekuna lub innej osoby bliskiej, 
 5. c) zgłoszenie lub podejrzenie krzywdzenia wychowanka przez osobę trzecią, w tym pracownika ośrodka.
 • 7. Działania podejmowane po ujawnieniu zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu dziecka

 

 1. Wychowawca dyżurny podejmuje wszelkie działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom, a szczególnie zapewnienia bezpieczeństwa wychowankowi/wychowankom skrzywdzonym (w tym odizolowania jej od osoby podejrzewanej
  o krzywdzenie), w tym koordynuje zadania wszystkich osób będących na dyżurze. 
 2. Wychowawca/nauczyciel lub inny pracownik pedagogiczny informuje niezwłocznie telefonicznie dyrektora ośrodka, oraz – o ile jest to wymagane – po konsultacji z dyrektorem, inne służby.
 3. Członek personelu pracujący z dzieckiem skrzywdzonym zobowiązany jest do udzielenia pierwszej pomocy (przedmedycznej) oraz zorganizowania pomocy medycznej i psychologicznej.
  W sytuacjach koniecznych, po konsultacji z dyrektorem, wzywane jest pogotowie ratunkowe lub wychowanka jest dowożony do szpitala.
 4. Wychowawca dyżurny w szczególnych wypadkach (jeśli dotyczy) jest zobowiązany zabezpieczyć miejsce zdarzenia do czasu przyjazdu Policji. 
 5. W sytuacji, gdy sprawcą jest wychowanek i jest on agresywny, zagraża zdrowiu swojemu lub innych wychowanków, osoba pracująca z wychowankiem ma obowiązek ją odizolować oraz na bieżąco monitorować jej zachowanie. 
 6. Na podstawie przesłanej informacji dyrektor ośrodka podejmuje niezwłocznie decyzję
  o kwalifikacji wydarzenia i wypełnia dalsze czynności zależnie od kwalifikacji wydarzenia.
 7. W zależności od kwalifikacji zdarzenia, osoba odpowiedzialna za ochronę dzieci podejmuje dodatkowe dalsze kroki zgodnie ze szczegółowym postępowaniem przyjętym dla danego typu zdarzenia.
 8. Sporządza się plan pomocy dziecku skrzywdzonemu zwany „Planem wsparcia”.
 9. Osoba odpowiedzialna za ochronę dzieci/zastępca rejestruje wydarzenie w rejestrze podjętych i prowadzonych interwencji.

8. Postępowanie w przypadku krzywdzenia rówieśniczego

 

 1. Dyrektor ośrodka dokonuje kwalifikacji krzywdzenia rówieśniczego w zależności od tego, czy:
 2. doszło do przemocy z uszczerbkiem na zdrowiu, znęcania, wykorzystania seksualnego lub/i zagrożone jest życie pokrzywdzonego dziecka;
 3. doszło do jednorazowego incydentu krzywdzenia fizycznego lub psychicznego lub innego niepokojącego zachowania.
 4. Jeśli doszło do przemocy z uszczerbkiem na zdrowiu, znęcania, wykorzystania seksualnego lub/i zagrożone jest życie pokrzywdzonego dziecka:
 5. Dyrektor powiadamia właściwy sąd rodzinny lub Policję, wysyłając pisemnie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia czynu karalnego przez nieletniego;
 6. Równolegle osoba pracująca z wychowankiem pokrzywdzonym i wychowankiem podejrzanym o krzywdzenie, zawiadamia rodziców, rodziców zastępczych lub opiekunów prawnych dzieci, których dotyczy sytuacja. Jeśli dziecko jest objęte nadzorem kuratora powinien również zostać zawiadomiony o sytuacji;
 7. Osoba udzielająca dziecku wsparcia występuje do dyrektora ośrodka z wnioskiem o powołanie zespołu interwencyjnego, który przygotowuje plan wsparcia dla wychowanka pokrzywdzonego i – w zależności od okoliczności – dla wychowanka podejrzewanego o krzywdzenie;
 8. Dyrektor ośrodka może podjąć decyzję o skierowaniu wniosku do sądu o wydanie decyzji o przeniesieniu w trybie przyspieszonym wychowanka podejrzanego o krzywdzenie do ośrodka/ośrodka o podniesionym poziomie ochrony i/lub restrykcji.
 9. f) Jeżeli wydarzenie wypełnia definicję „zdarzenia nadzwyczajnego”, osoba odpowiedzialna za ochronę dziecka rejestruje wydarzenie zgodnie z przepisami szczegółowymi dotyczącymi wydarzeń nadzwyczajnych.
 10. g) Dalsze kroki wykonuje się jak w procedurze ogólnej opisanej w § 7, pkt. 8 i 9.
 1. Jeśli doszło do doszło do jednorazowego incydentu krzywdzenia fizycznego lub psychicznego lub innego niepokojącego zachowania:
 2. na polecenie osoby odpowiedzialnej za ochronę dzieci/zastępcę wychowawca lub inny pracownik pedagogiczny zbiera i weryfikuje informacje o zdarzeniu w taki sposób, aby nie eskalować konfliktu między wychowankami i nie ujawniać tożsamości dziecka, które zgłosiło zdarzenie;
 3. na polecenie osoby odpowiedzialnej za ochronę dzieci, wychowawca wychowanka podejrzewanego o krzywdzenie rówieśnicze przeprowadza rozmowę z wychowankiem i wyciąga konsekwencje regulaminowe;
 4. wychowawca wychowanka pokrzywdzonego przeprowadza rozmowę z wychowankiem, diagnozując jego potrzeby;
 5. równolegle osoba/osoby pracujące z wychowankiem pokrzywdzonym i wychowankiem podejrzewanym o krzywdzenie, zawiadamia opiekunów dzieci, których dotyczy sytuacja;
 6. jeśli dziecko jest objęte nadzorem kuratora, powinien również zostać zawiadomiony
  o sytuacji;
 7. osoba udzielająca dziecku wsparcia w porozumieniu z wychowawcami przygotowuje plan wsparcia dla wychowanka pokrzywdzonego i – w zależności od okoliczności – dla wychowanka podejrzewanego o krzywdzenie;
 8. osoba odpowiedzialna za ochronę dzieci w porozumieniu z personelem pedagogicznym ustala plan objęcia grupy wychowawczej, której dotyczy sytuacja, dodatkową opieką i obserwacją. Należy zwrócić uwagę, czy konflikt między wychowankami nie przeniósł się poza teren ośrodka,
  w tym do przestrzeni wirtualnej (cyberprzemoc, bullying).
 9. Osoba odpowiedzialna za ochronę dzieci rejestruje wydarzenie w rejestrze podjętych
  i prowadzonych interwencji.

9. Postępowanie w przypadku krzywdzenia wychowanka ze strony opiekuna lub innej osoby bliskiej

 

 1. Dyrektor ośrodka dokonuje kwalifikacji zdarzenia w zależności od tego, czy:
 2. doszło do przemocy z uszczerbkiem na zdrowiu, znęcania, wykorzystania seksualnego lub/i zagrożone jest życie pokrzywdzonego dziecka;
 3. doszło do pokrzywdzenia dziecka innymi typami przestępstw;
 4. doszło do jednorazowego incydentu krzywdzenia fizycznego lub psychicznego lub innego niepokojącego zachowania;
 5. doszło do zaniedbania dziecka lub opiekunowie są niewydolni wychowawczo.
 1. Jeśli doszło do przemocy z uszczerbkiem na zdrowiu, znęcania, wykorzystania seksualnego lub/i zagrożone jest życie pokrzywdzonego dziecka:
 2. osoba odpowiedzialna za ochronę dzieci powiadamia właściwą miejscowo jednostkę prokuratury lub Policję wysyłając pisemnie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, Delegata ds. ochrony dzieci i młodzieży Inspektorii pw. Św. Wojciecha w Pile;
 3. jeśli istnieje podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie, osoba odpowiedzialna za ochronę dzieci/zastępcę dodatkowo wszczyna procedurę “Niebieskie Karty” lub powiadamia ośrodek pomocy społecznej o takiej konieczności;
 4. równolegle osoba odpowiedzialna za ochronę dziecka/zastępca zawiadamia o podjętych działaniach opiekuna dziecka, optymalnie rodzica/opiekuna niekrzywdzącego. Jeżeli jednak przekazanie tej informacji niosłoby zagrożenie dla dziecka, osoba odpowiedzialna za ochronę dziecka może odstąpić od tego kroku lub wykonać go w późniejszym terminie;
 5. jeśli rodzina lub dziecko są objęci nadzorem kuratora powinien również zostać zawiadomiony o sytuacji;
 6. osoba udzielająca dziecku wsparcia występuje do dyrektora ośrodka z wnioskiem
  o powołanie zespołu interwencyjnego, który przygotowuje plan wsparcia dla pokrzywdzonego wychowanka;
 7. jeżeli sprawcą przemocy jest rodzic, dyrektor ośrodka składa do sądu opiekuńczego pismo
  w przedmiocie zakazu kontaktów z dzieckiem, jeśli ich utrzymywanie poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza i opisuje we wniosku sytuację oraz wykonane do tej pory kroki interwencyjne;
 8. jeżeli sprawcą przemocy jest inna osoba bliska dyrektor informuje prokuraturę o potrzebie wydania zakazu zbliżania się jako środka zapobiegawczego i opisuje we wniosku sytuację oraz wykonane do tej pory kroki interwencyjne.
 9. jeżeli sprawcą przemocy jest opiekun prawny sprawujący pieczę w ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej lub rodzic zastępczy, dyrektor informuje przełożonego lub podmiot sprawujący nadzór nad sprawowaniem pieczy przez tę osobę, opisując sytuację oraz wykonane do tej pory kroki prawne oraz wnioskuje do przełożonego tej osoby o podjęcie działań przewidzianych na tę okoliczność w procedurach interwencyjnych tej instytucji. Jeśli sytuacja tego wymaga, dyrektor ośrodka składa ponadto wniosek do prokuratury z informacją o potrzebie wydania zakazu zbliżania lub kontaktowania się jako środka zapobiegawczego.
 10. Osoba odpowiedzialna za ochronę dzieci rejestruje wydarzenie w rejestrze podjętych
  i prowadzonych interwencji.
 1. Jeśli doszło do pokrzywdzenia dziecka innymi typami przestępstw ze strony opiekuna lub innej osoby bliskiej:
 2. osoba odpowiedzialna/zastępca za ochronę dzieci powiadamia najbliższą jednostkę prokuratury lub Policję wysyłając pisemnie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
 3. jeśli zdarzenie stanowi przemoc domową, osoba odpowiedzialna/zastępca za ochronę dzieci dodatkowo wszczyna procedurę “Niebieskie Karty” lub powiadamia ośrodek pomocy społecznej
  o takiej konieczności;
 4. równolegle osoba odpowiedzialna/zastępca za ochronę dziecka zawiadamia o podjętych czynnościach opiekuna dziecka, optymalnie opiekuna niekrzywdzącego. Jeżeli jednak przekazanie tej informacji niosłoby zagrożenie dla dziecka, osoba odpowiedzialna za ochronę dziecka może odstąpić od tego kroku lub wykonać go w późniejszym terminie;
 5. jeśli rodzina lub dziecko są objęci nadzorem kuratora, powinien również zostać zawiadomiony o sytuacji;
 6. osoba udzielająca dziecku wsparcia występuje do dyrektora ośrodka z wnioskiem
  o powołanie zespołu interwencyjnego, który przygotowuje plan wsparcia dla pokrzywdzonego wychowanka;
 7. Osoba odpowiedzialna za ochronę dzieci rejestruje wydarzenie w rejestrze podjętych
  i prowadzonych interwencji.
 1. Jeśli doszło do jednorazowego incydentu krzywdzenia fizycznego lub psychicznego lub innego niepokojącego zachowania ze strony opiekuna lub innej osoby bliskiej:
 2. osoba odpowiedzialna/zastępca za ochronę dziecka przeprowadza rozmowę z opiekunem
  i informuje o sytuacji oraz o krokach, które zostaną podjęte przez ośrodek, jeśli krzywdzenie lub inne niepokojące zachowania wobec dziecka nie zostaną przerwane. 
 3. osoba odpowiedzialna/zastępca za ochronę dziecka informuje osobę podejrzewaną
  o krzywdzenie o możliwości uzyskania pomocy i wsparcia psychologicznego;
 4. osoba odpowiedzialna/zastępca za ochronę dzieci rejestruje wydarzenie w rejestrze podjętych i prowadzonych interwencji;
 5. jeżeli opiekun dziecka nie podejmuje współpracy lub jeśli krzywdzenie się powtarza, osoba odpowiedzialna za ochronę dziecka/zastępca:
 • Jeżeli sprawcą krzywdzenia jest rodzic: składa do sądu opiekuńczego wniosek o wgląd
  w sytuację dziecka i opisuje we wniosku sytuację oraz wykonane do tej pory kroki interwencyjne lub powiadamia kuratora (jeśli dotyczy) oraz wszczyna procedurę „Niebieskich Kart” lub składa wniosek do ośrodka pomocy społecznej o jej wszczęcie oraz jeśli rodzina lub dziecko są objęci nadzorem kuratora, powinien również zostać zawiadomiony o sytuacji.
 • jeżeli sprawcą przemocy jest opiekun prawny sprawujący pieczę w ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej lub rodzic zastępczy, dyrektor informuje przełożonego lub podmiot sprawujący nadzór nad sprawowaniem pieczy przez tę osobę, opisując sytuację oraz wykonane do tej pory kroki prawne oraz wnioskuje do przełożonego tej osoby o podjęcie działań przewidzianych na tę okoliczność w procedurach interwencyjnych tej instytucji. Jeśli rodzina lub dziecko są objęci nadzorem kuratora powinien również zostać zawiadomiony o sytuacji.
 1. Jeśli doszło do zaniedbania dziecka lub opiekunowie są niewydolni wychowawczo:
 2. osoba odpowiedzialna za ochronę dziecka/zastępca przeprowadza rozmowę opiekunem dziecka i informuje go o sytuacji oraz o możliwości uzyskania wsparcia psychologicznego lub materialnego;
 3. osoba odpowiedzialna za ochronę dzieci/zastępca rejestruje wydarzenie w rejestrze podjętych i prowadzonych interwencji;
 4. jeżeli opiekun dziecka nie podejmuje współpracy lub jeśli sytuacja dziecka nie poprawia się, osoba odpowiedzialna za ochronę dziecka/zastępca:
 • jeżeli osobą zaniedbującą jest rodzic: składa do sądu opiekuńczego wniosek o wgląd
  w sytuację dziecka i opisuje we wniosku sytuację oraz wykonane do tej pory kroki lub powiadamia kuratora (jeśli dotyczy) oraz wszczyna procedurę „Niebieskich Kart” lub składa wniosek do ośrodka pomocy społecznej o jej wszczęcie oraz jeśli rodzina lub dziecko są objęci nadzorem kuratora, powinien również zostać zawiadomiony o sytuacji.
 • jeżeli osobą zaniedbującą jest opiekun prawny, sprawujący pieczę w ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej lub rodzic zastępczy, dyrektor informuje przełożonego lub podmiot sprawujący nadzór nad sprawowaniem pieczy przez tę osobę, opisując sytuację oraz wykonane do tej pory kroki prawne oraz wnioskuje do przełożonego tej osoby o podjęcie działań przewidzianych na tę okoliczność w procedurach interwencyjnych tej instytucji. Jeśli dziecko jest objęte nadzorem kuratora powinien również zostać zawiadomiony o sytuacji.

 

 • 10. Postępowanie w przypadku krzywdzenia wychowanka ze strony osoby trzeciej, w tym pracownika ośrodka

 

 1. Dyrektor ośrodka dokonuje kwalifikacji zdarzenia w zależności od tego, czy:
 2. doszło do przemocy z uszczerbkiem na zdrowiu, znęcania, wykorzystania seksualnego lub/i zagrożone jest życie pokrzywdzonego dziecka;
 3. doszło do pokrzywdzenia dziecka innymi typami przestępstw;
 4. doszło do jednorazowego incydentu krzywdzenia fizycznego lub psychicznego;
 5. doszło do innej niepokojącej sytuacji wobec dziecka.
 6. W każdym przypadku krzywdzenia wychowanka ze strony osoby trzeciej, w tym pracownika ośrodka:
 7. obejmuje się wychowanków dodatkowymi działaniami profilaktycznymi i edukacyjnymi
  z zakresu przeciwdziałania i zgłaszania przemocy, np. szkoleniami i warsztatami;
 8. obejmuje się personel dodatkowymi działaniami profilaktycznymi i edukacyjnymi z zakresu przeciwdziałania przemocy, np. szkoleniami, warsztatami, superwizją grupową lub indywidualną;
 9. przeprowadza się dodatkową ewaluację poczucia bezpieczeństwa wychowanków i personelu, np. w postaci ankiet.
 10. Jeśli doszło do przemocy z uszczerbkiem na zdrowiu, znęcania, wykorzystania seksualnego lub/i zagrożone jest życie pokrzywdzonego dziecka lub skrzywdzenia dziecka innymi rodzajami przestępstw:
 11. dyrektor powiadamia właściwą miejscowo jednostkę prokuratury lub Policję i Delegata ds. ochrony dzieci i młodzieży Inspektorii pw. Św. w Pile wysyłając pisemnie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
 12. równolegle osoba odpowiedzialna za ochronę dziecka/zastępca zawiadamia o podjętych czynnościach opiekuna dziecka;
 13. dyrektor ośrodka niezwłocznie odsuwa osobę podejrzaną o krzywdzenie dziecka od pracy do czasu wyjaśnienia sytuacji;
 14. sporządza się plan pomocy dziecku skrzywdzonemu zwany „Planem wsparcia”;
 15. w zależności od ustaleń właściwych organów – dyrektor ośrodka kończy współpracę lub rozwiązuje umowę z osobą z personelu, która dopuściła się krzywdzenia wobec wychowanka;
 16. osoba odpowiedzialna za ochronę/zastępca dzieci rejestruje wydarzenie w rejestrze podjętych i prowadzonych interwencji.
 1. Jeśli doszło do jednorazowego incydentu krzywdzenia fizycznego lub psychicznego:
 2. dyrektor ośrodka niezwłocznie przeprowadza postępowanie wyjaśniające wobec pracownika w sposób, który szanuje godność pracownika oraz godność wychowanka zgłaszającego zdarzenie. Postępowanie wyjaśniające powinno być prowadzone w sposób bezstronny, możliwie z udziałem zewnętrznych specjalistów lub ekspertów;
 3. jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego zarzut ze strony wychowanka zostanie potwierdzony:
 • osoba odpowiedzialna za ochronę dziecka zawiadamia o podjętych czynnościach opiekuna dziecka;
 • dyrektor ośrodka kończy współpracę lub rozwiązuje umowę z osobą z personelu, która dopuściła się krzywdzenia wobec wychowanka.
 1. osoba odpowiedzialna za ochronę dzieci rejestruje wydarzenie w rejestrze podjętych
  i prowadzonych interwencji.

 

  

 

 1. Jeśli doszło do innej niepokojącej sytuacji wobec dziecka:
 2. dyrektor ośrodka niezwłocznie przeprowadza postępowanie wyjaśniające wobec pracownika w sposób, który szanuje godność pracownika oraz godność wychowanka zgłaszającego zdarzenie;
 3. jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego zarzut ze strony wychowanka zostanie potwierdzony, dyrektor ośrodka przeprowadza rozmowę dyscyplinującą z członkiem personelu, który zachował się wobec dziecka niestosownie lub dopuścił do innego niepokojącego zachowania;
 4. jeżeli incydent się powtórzy, dyrektor ośrodka kończy współpracę lub rozwiązuje umowę z tym pracownikiem.

 

…………………………………                                                                                                       …………………………………

      Dyrektor MOW                                                                                                                     Zatwierdzam

 

 

 

 

Data sporządzenia: 23.02.2024r.

Wersja: 1.0

 

 

Skip to content