Dla Wychowanków

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W RZEPCZYNIE

Ważne informacje dla Wychowanków

Przyjazd do Ośrodka

Wychowanek, który otrzymuje skierowanie ma na nim zaznaczony ostateczny termin przyjazdu  do Ośrodka.  Zachęcam jednak Państwa do osobistego dowiezienia syna do naszej placówki. Jest to  okazja do zobaczenia Ośrodka i spotkania z wychowawcami.  Szczegóły dojazdu znajdują się na stronie internetowej.

Do  Świdwina  dojeżdżają bezpośrednie pociągi ze Szczecina,  Gdyni,  Gdańska, Słupska, Olsztyna , Białegostoku. Natomiast miejscowość – Rzepczyno znajduje się 10 km od Świdwina , w kierunku na Drawsko Pomorskie.
W szczególnych wypadkach zapewniamy rodzicom nocleg i dowóz do pociągu. Samodzielny  przyjazd do Ośrodka ułatwi także uzyskanie przepustki na święta czy też urlop okolicznościowy.

Sąd Rodzinny może wystawić nakaz doprowadzenia wychowanka przez Policję. Dlatego po kilku dniach od otrzymania skierowania może do Państwa przyjechać Policja i będzie już za późno na samodzielny przyjazd do Ośrodka.

Wychowankowie są przyjmowani do placówki przez całą dobę, jednak zachęcamy do przyjazdu w dni robocze do godziny 18.00. Oczywiście mogą Państwo przyjechać również w weekend. Po otrzymaniu skierowania zachęcamy rodziców, opiekunów do telefonicznego kontaktu z placówką na temat warunków pobytu, zakwaterowania oraz dojazdu do placówki. Mamy nadzieję, iż ta informacja ułatwi Państwu kontakt z nami i decyzji o dowiezieniu syna.


Co ze sobą ma zabrać Nowy Wychowanek?

Nowy wychowanek powinien zabrać rzeczy osobiste, takie jakby jechał do internatu zwykłej szkoły. Zabiera ubranie, obuwie, gumowe klapki, środki higieny osobistej, zeszyty itd.. Może zabrać telefon komórkowy nie smartfon. Ośrodek zapewnia tylko odpłatnie wyżywienie. Proszę zabrać 2 zdjęcia legitymacyjne. Zachęcamy przed przyjazdem do kontaktu telefonicznego, odpowiemy na wszystkie  pytania i wątpliwości.


Dokumentacja / Zgody


Odpłatność za pobyt Wychowanka

Za pobyt dziecka w Ośrodku rodzice zobowiązani są do odpłatności. Wysokość odpłatności za jeden dzień pobytu wychowanków wynosi 22.00 zł. W sprawie odpłatności proszę kontaktować się z panem Robertem Bolkiem. tel.: 94 36423 16 wew. 105.

Rodzice, opiekunowie zapewniają wychowankom środki czystości i higieny osobistej, ubrania, obuwie i inne potrzebne rzeczy, ręcznik, kapcie, zeszyty. Pokrywają również koszty podróży z i do domu w trakcie urlopowania. Ośrodek poza wyjątkowymi sytuacjami nie zajmuje się wsparciem socjalnym wychowanków. POBYT W OŚRODKU NIE POWODUJE WSTRZYMANIA WYPŁAT ŚWIADCZEŃNa podstawie art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), zasiłek rodzinny nie przysługuje osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. Zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych, instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie to dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkoła wojskowa lub inna szkoła, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie. W związku z powyższym, instytucją zapewniającą całodobowe utrzymanie jest taka instytucja, spośród wyżej wymienionych, która nie nakłada na osobę w niej przebywającą obowiązku ponoszenia opłat za utrzymanie. Jeśli instytucja nakłada na osobę w niej przebywającą obowiązek ponoszenia w części lub w całości kosztów utrzymania, wówczas – niezależnie od sposobu, w jaki osoba finansuje te opłaty – nie jest dla osoby w niej przebywającej instytucją zapewniającą całodobowe utrzymanie w rozumieniu art. 16 ust. 5 ww. ustawy i zasiłek pielęgnacyjny przysługuje.  https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadczen-rodzinnych/zasilek-pielegnacyjny-dla-osob-przebywajacych-w-instytucji-zapewniajacej-calodobowe-utrzymanie/


Urlopy okolicznościowe, wyjazdy na ferie, wakacje

 Aby wychowanek mógł wyjechać na przepustkę konieczne są:

 • Zgoda Sądu Rodzinnego wydającego postanowienie o umieszczeniu w placówce.
 • Pisemny wniosek rodzica/opiekuna o wydanie przepustki.
 • *       Zgoda Dyrektora placówki.
 • Pokrycie kosztów przejazdu przez rodzica/opiekuna.

Ferie, święta:

Ośrodek wysyła wnioski do Sądów i rodziców o urlopowanie wychowanka na święta Bożego Narodzenia, ferie zimowe, ferie wiosenne, wakacje. W pozostałych wypadkach za otrzymanie zgody Sądu odpowiada rodzic / opiekun składający wniosek. Dotyczy to zwłaszcza urlopów okolicznościowych. Zachęcam jednak do bezpośredniej wizyty w Sądzie, co przyśpieszy wydanie zgody. Dotyczy to zwłaszcza nowych wychowanków.

 • Wyjazdy na święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc i inne wyjazdy mogą zostać skrócone zgodnie z regulaminem placówki. W wyjątkowych wypadkach wyjazd może być wstrzymany.
 • Wyjazd na Święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc są przedłużone o dni ferii zimowych, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.

Urlopy okolicznościowe:

 • Wyjazdy odbywają się wyłącznie na podstawie wystawionej przez dyrektora przepustki wydanej na pisemny wniosek wychowawcy prowadzącego.
 • Wyjazdy na urlopy okolicznościowe powinny odbywać się w dni wolne od nauki.
 • Częstotliwość wyjazdów zależy od aktualnej oceny z zachowania i wyników szkolnych.
 • W przypadku uzyskiwania wysokich ocen z zachowania i dobrych wyników w szkole, urlop może być na wniosek wychowawcy/ nauczyciela  przedłużony.
 • W przypadku choroby lub innej sytuacji uniemożliwiającej terminowy powrót do placówki, rodzice powiadamiają o tym fakcie placówkę oraz Sąd, który wydał przepustkę.
 • W przypadku konieczności dowiezienia wychowanka z udzielonej na wniosek rodzica/opiekuna przepustki wnioskujący mogą być obciążeni kosztami dowozu wychowanka do placówki.
 • Wychowanek nieterminowo powracający z udzielonych przepustek będzie miał ograniczoną możliwość wyjazdu na kolejne urlopy.

Wizyty rodziców / odwiedziny

Najbliższa rodzina może odwiedzać wychowanka bez względu na ocenę z zachowania, o ile nie zakłóca to bieżącej pracy placówki i nie koliduje z zajęciami szkolnymi lub wychowawczymi. W przypadku osób spoza rodziny jest to uzależnione od bieżącej pracy placówki i organizacji dnia. Prosimy o kontakt z wychowawcami.

 • Ośrodek nie zapewnia noclegu dla rodziców/opiekunów wychowanek.
 • Wyjścia poza placówkę z rodzicami, w przypadku wychowanek posiadających zgodę sądu, są realizowane na podstawie zasad urlopowania. O  terminie decyduje dyrektor.
 • O długości i miejscu odwiedzin decyduje wychowawca, biorąc pod uwagę aktualną sytuację w placówce, organizację pracy placówki, realizowane zajęcia.
Skip to content